Menu

Beta Control: Seznamte se - stavební deník

„Kdo si píše deník, jako by sám sobě četl přes rameno.“ (O.F.Babler)


Co je to stavební deník?

Stavební deník (společně se smlouvou o dílo) je jedním z nejdůležitějších dokumentů na stavbě. Je to písemný dokument pořizovaný formou průběžných zápisů po celou dobu stavby. Slouží k chronologickému zaznamenávání průběhu stavby, k evidenci dokumentace a všech dokladů, které se týkají stavby. Dále stavební deník slouží k dennímu provádění záznamů všech důležitých okolností, které mohou průběh stavebních prací ovlivnit.
Včasný a pečlivě vedený stavební deník je často jediným výchozím podkladem pro uplatnění sjednaných sankcí, náhrady škod apod., velmi důležitou roli hraje v soudních sporech týkajících se průběhu či kvality provedení dané stavby. Stavební deník musí být veden předepsaným způsobem. Problematiku stavebního deníku upravuje vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, příloha č. 9, která jednoznačně stanovuje náležitosti, které se do stavebního deníku zapisují.

1)      Stavební deník musí být veden:

 • jde-li o stavbu, která vyžaduje stavební povolení. V případě staveb s povinností ohlášení stavby je nutné vést tzv. jednoduchý záznam o stavbě
 • zhotovitelem stavby nebo v případě stavby prováděné svépomocí stavebníkem
 • ode dne, kdy byly zahájeny práce na stavbě, až do dne, kdy jsou odstraněny všechny vady a nedodělky, zejména podle kolaudačního rozhodnutí
 • pravidelně každý den, pouze pokud jde o technicky jednoduchou stavbu nebo práce menšího rozsahu, mohou být denní záznamy nahrazeny se souhlasem stavebního úřadu jedním záznamem za období nejvýše sedmidenní 

2)      Odpovědné osoby 

 • za vedení stavebního deníku je odpovědný vedoucí stavby nebo osoba pověřená zhotovitelem
 • stavebník sleduje obsah stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojuje svá stanoviska
 • denní záznamy zapisuje „odpovědná osoba“ nebo touto osobou pověřený pracovník v den, jehož se záznamy týkají, výjimečně pak v den následující
 • stavební deník musí být přímo na stavbě přístupný oprávněným osobám a pracovníkům orgánů státní správy po dobu provádění stavby
 • orgány státního stavebního dohledu a orgány státní správy, které mají oprávnění dozírat na provádění stavby podle zvláštních předpisů, mohou také provádět záznamy do stavebního deníku

3)      Náležitosti stavebního deníku

 • identifikační údaje – název stavby, místo stavby, obchodní firma, místo nebo sídlo podnikání účastníků stavby, jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby podle § 153 stavebního zákona, a to včetně rozsahu jejich oprávnění a odpovědnosti, jména příjmení dalších osob oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku, údaje o projektové a ostatní dokumentaci stavby včetně případných změn, seznam dokumentů a dokladů týkajících se stavby (smlouvy, povolení apod.), změny zhotovitelů stavby nebo odpovědných osob

Osoby vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 stavebního zákona prokazují oprávnění k výkonu těchto činností otiskem svého razítka a podpisem ve stavebním deníku. Totéž platí pro případné změněné osoby.

 • záznamy ve stavebním deníku – pravidelné denní záznamy (jména osob pracujících na stavbě, klimatické podmínky na stavbě = počasí, popis provedených prací včetně časového postupu, dodávky materiálů a techniky pro stavbu, nasazení mechanizačních prostředků) a další záznamy (předání a převzetí staveniště mezi stavebníkem a zhotoviteli, zahájení prací, termíny, technologické přestávky, zvláštní opatření při bourání, dílčí přejímky hotových prací, provedení a výsledky zkoušek a měření, odstranění vad a nedodělků, archeologické nálezy apod.)

Stavební deník obsahuje předtištěné, očíslované listy se dvěma oddělitelnými průpisy, které jsou barevně označené podle druhu určení:

 • originál (1. list) zůstává na stavbě
 • 1. kopie pro stavebníka (objednatele)
 • 2. kopie pro zhotovitele (dodavatele)

V případě potřeby lze smluvně dohodnout více průpisů a lze také určit jazyk, ve kterém je stavební deník veden.

Pokud se jedná o dlouhodobou stavbu, je možné na základní stavební deník navázat tzv. stavebním deníkem pokračovacím, který obsahuje pouze titulní stranu obálky a listy pro denní záznamy. Na rozdíl od základního deníku neobsahuje evidenční listy.
V posledních letech získává stále větší popularitu tzv. elektronický stavební deník, který musí být na stavbě neustále přístupný všem oprávněným osobám. Ty však navíc musí být majiteli elektronického podpisu.

Na co si dát pozor?

Stavební deník nabízí poměrně velký prostor pro manipulaci se zapisovanými daty, ať už jde o zdánlivě neškodné zkreslování aktuálního počasí, teplotních podmínek přes nečitelnost jednotlivých záznamů až po manipulaci s použitými materiály a technologiemi.
Po kolaudaci hotové stavby převezme investor od zhotovitele stavby originál stavebního deníku a je povinen jej 10 let archivovat. Archivace však chrání také investora, protože v průběhu užívání stavby se mohou objevit různé vady.
Kontrolní dny stavby a povinnost se jich účastnit by měly být sjednány již ve smlouvě o dílo. Probíhají zpravidla 1x týdně a zjišťuje se během nich, zda práce probíhají podle projektu, zda se dodržuje harmonogram prací, kvalita prací apod. Za objednatele stavby toto vše kontroluje tzv. technický dozor investora, o jeho důležitosti na stavbě jsme Vás informovali v minulém čísle. Ten také své připomínky zapisuje do stavebního deníku.Potřebujete poradit?
Kontaktujte nás!
Ing. Libor Horák
Beta Control s.r.o.
+420 734 525 673
libor.horak@betacontrol.cz

Zveřejněno: 12.04.2014