Menu

Beta Control: Stavíme výtah, aneb co vás čeká, když…

Pokud se rozhodnete pro modernizaci nebo stavbu nového výtahu, jistě oceníte informace o tom, co se ve vašem domě bude dít. Proto jsme pro vás připravili stručného průvodce realizací stavby výtahu.


Podpis smlouvy o dílo

Pokud se některé parametry dodávky nového výtahu neřešily přímo ve výběrovém řízení, je nyní vhodná doba na jejich upřesnění. Jedná se především o termín dodávky výtahu, platební podmínky, volbu provedení kabiny a doplňků včetně barevného řešení. Po oboustranném odsouhlasení smlouvy dojde k jejímu podpisu.

Příprava dokumentace

Dle detailního zaměření v místě instalace se připraví projektová dokumentace k výtahu, která bude sloužit pro jeho výrobu a následnou montáž. Tato fáze trvá obvykle 1 - 2 týdny.

Výroba výtahu

Po vytvoření projektové dokumentace je možno přejít k výrobě nového výtahu. Je nutné připravit výtahový stroj s ocelovým rámem, kompletní rozváděč včetně ovládacích prvků a elektroinstalace, výtahovou kabinu, rám kabiny, šachetní i kabinové dveře, vodítka, nosná lana, nárazníky, omezovač rychlosti a další bezpečnostní prvky. Pokud je součástí dodávky výtahu také nová výtahová šachta, zajistí se materiál na nosnou konstrukci a také na její opláštění (bezpečnostní sklo nebo sádrovláknité desky). Tato fáze trvá přibližně 4 – 6 týdnů.

Předání a převzetí staveniště

Přibližně týden před zahájením prací na stavbě dojde k předání a převzetí staveniště. Je třeba zajistit klíče od domu a skladové místnosti, která bude následně sloužit pro uskladnění jednotlivých komponent výtahu a také jako zázemí pro montážní techniky po dobu stavby. V objektu se vylepí informační cedulky s pokyny pro obyvatele domu, které vedou ke zvýšení bezpečnosti během instalace nového výtahu. Na nich je také uvedeno telefonní číslo na stavbyvedoucího – zástupce zhotovitele.

Návoz materiálu

Na první den montáže je domluven návoz potřebného materiálu a celé výtahové technologie. Ta je složena v určené skladové místnosti. Nový stroj i rozváděč je vyvezen do výtahové strojovny pro usnadnění následné montáže.

Demontáž původního výtahu

Ještě během prvního dne je zahájena demontáž původního výtahu. Jako první se demontuje kabina a protiváha původního výtahu. Jsou stažena lana a pokračuje se demontáží výtahového stroje, rozváděče, staré elektroinstalace ve strojovně a výtahové šachtě. Následně se vybourají betonové dorazy v prohlubni výtahu a betonový blok pod výtahovým strojem. Staré šachetní dveře se zatím stále ponechávají pro znemožnění pádu do výtahové šachty. Dle typu výtahu se také demontují původní vodítka.

Stavba nové šachty nebo opláštění stávající šachty

Pokud není výtahová šachta plnostěnná zděná nebo panelová, je potřeba řešit nevyhovující opláštění výtahové šachty. V případě, že je stávající opláštění výtahové šachty tvořeno pletivem nebo drátosklem, jsou tyto nevyhovující prvky nahrazeny certifikovaným opláštěním (sádrovláknitá deska Fermacell na původní ocelovou konstrukci nebo bezpečnostní sklo do nové ocelové konstrukce).

Montáž nového výtahu

Stavba nového výtahu začíná obvykle ve strojovně instalací nového pohonu, který bude připojen na nový rozváděč s řídící elektronikou a hlavní vypínač. Po tomto funkčním propojení se založí v případě potřeby nová vodítka od nejnižšího podlaží, spustí se lana a sestaví se plošina, která bude pozdějším základem pro novou kabinu. Montáž vodítek bude poté postupovat směrem vzhůru, dokud není umístěn poslední díl v „hlavě“ výtahové šachty.
V okamžiku, kdy jsou nainstalována nová vodítka a kdy je funkční montážní plošina, přichází na řadu šachetní dveře. Ty jsou demontovány od nejvyššího podlaží a jsou rovnou vyměněny za dveře nové. Následuje instalace kabeláže, elektroniky a osvětlení ve výtahové šachtě.
Na závěr je usazena nová kabina a je propojena s elektronikou výtahu. Zároveň s tímto úkonem probíhá zapravení stavebních otvorů, zatmelení spár a vymalování vnější strany šachty (pokud nebylo instalováno opláštění v podobě bezpečnostního skla). Vymaluje se také strojovna a podlaha strojovny i prohlubeň šachty je opatřena protiprašným nátěrem.

Ukončení prací a provedení zkoušek

Po ukončení montáže výtahu následuje vždy montážní zkouška, kterou provede nezávislý revizní technik. Při této zkoušce se prověří shoda všech instalovaných komponent s dodanou dokumentací, zapojení veškeré elektroinstalace výtahu, instalované komponenty a funkčnost všech bezpečnostních prvků (nouzová komunikace, dveřní uzávěrky, nárazníky, omezovače rychlosti, zachycovače atd.). Po úspěšném provedení první zkoušky přichází na řadu zkouška druhá. Tu provede autorizovaná osoba, například ze SZÚ (Strojírenský zkušební ústav) a posoudí, že výtah splňuje všechny požadavky, které na něj platné normy v době uvedení do provozu kladou. Pokud je vše v pořádku, výtah může být spuštěn do běžného užívání.

Předání hotového díla a dokumentace

Po provedení zkoušek je výtah připraven na předání investorovi. Vyplní se protokol o převzetí hotového díla a předá se veškerá dokumentace k výtahu. Jedná se především o knihu výtahu, knihu odborných a provozních prohlídek, dokumentaci elektroinstalace, dokumentaci k výtahové šachtě, všechny certifikáty, návody na provoz a údržbu.


Potřebujete poradit?
Kontaktujte nás!
Ing. Jiří Janich
Beta Control s.r.o.
+420 733 598 425                    
jiri.janich@betacontrol.cz

Zveřejněno: 12.04.2014